Hotels in Bulgaria
destination
category
Excursions & Trips
destination

Terms and Conditions

Общи условия за организирано пътуване (записване, плащания, рекламации)


 • 1. Записване за пътуване
  • 1.1. Записване за организирано или индивидуално пътуване се извършва по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.
 • 2. Визи
  • 2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. В случаите, когато изрично е упоменато, че Туроператорът подготвя и внася документите на Потребителя за конкретно пътуване в съответното посолство, Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите се от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
  • 2.2. Издаването на виза за съответната държава е от компетентността на съответното посолство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ да бъде издадена виза, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 от ЗТ.
 • 3. Цени и плащане
  • 3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
  • 3.2. Депозит: ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на на бланка за записване и договор.
  • 3.3. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е уговорено друго в конкретния договор с Потребителя.
  • 3.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
  • 3.5. Увеличение на цената е възможно: увеличаване стойността на транспортните разходи, вкл. и на горивото, увеличаване размера на таксите, свързани с ползвани услуги(летищни, пристанищни и др.), промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Увеличението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ евро/лев, установен в деня на плащането.
  • 3.6. Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.
 • 4. Права и задължения на страните:
  • 4.1. Туроператорът се задължава:
   • 4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на договора и общите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
   • 4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество и да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
  • 4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния размер на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
  • 4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ, публикуван на уеб страницата му. Копие от сертификата за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
  • 4.4. Потребителят се задължава:
   • 4.4.1. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/ , оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
   • 4.4.2. Ако Потребителят е лице, което не е навършило 18 години и ще пътува в чужбина, за пътуването е необходима и нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо нотариално заверено съгласие от другия родител ).
   • 4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора за организирано пътуване срокове стойността на туристическите услуги.
   • 4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
   • 4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
   • 4.4.6. Ако по време на своя престой в чужбина Потребителят изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на РБългария. В този случай Туроператорът може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това разходи са изцяло за сметка на Потребителя.
   • 4.4.7. Туроператорът не носи отговорност за Потребител недопуснат да излезе от България или недопуснат да влезе на територията на чужда държава от съответните гранични, митнически или др.органи. В този случай заплатената за пътуването сума не се възстановява.
  • 4.5. Потребителят има право:
   • 4.5.1. В срок до 40 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 • 5. Отговорност на Страните:
  • 5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
  • 5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
  • 5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  • 5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
   • • Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
   • • Анулация или прекъсване на пътуването по причини или обстоятелства, породени от страна на Потребителя;
   • • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
   • • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
   • • Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
  • 5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на:
   • а) Потребителя;
   • б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
   • в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
  • 5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на Договора за пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението за промяната. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, то същият има право да избира една от следните възможности:
   • а) да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, ако Туроператорът е в състояние да му предложи такова;
   • б) да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът възстановява на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
   • в) да му бъдат възстановени платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.
   • Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
   • Туроператорът не носи отговорност при неосъществен трансфер поради закъснение на авиокомпанията или неосъществяване на полет. Времето на изчакване при закъснение на полет е 1 час.
  • 5.7. Извън хипотезите на предходната точка, в случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
   • • От 60 до 30 дни преди датата на заминаване–30% от стойността на почивката/екскурзията;
   • • От 29 до 16 дни преди датата на заминаване – 50% от стойността на всяка една почивка/екскурзия;
   • • Под 15 дни преди датата на заминаване – 100% от стойността на всяка една почивка/екскурзия.
 • 6. Спорове и рекламации
  • 6.1. Всички спорове по изпълнение на договорите за организирано пътуване се решават от страните по взаимно съгласие. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разглеждане пред компетентния български съд.
  • 6.2. В случай, че по време на пътуването е налице неизпълнение или неточно изпълнение на условията на сключения Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
  • 6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 10 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
 • 7. Ред за изменение и прекратяване на договора
  • 7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
  • 7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
  • 7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.


Orthodoxou Travel & Tours Ltd Blue Air - Smart Flying